IWWERT ONS

méi gewuer ginn

NEIEGKEETEN

Voll Inspectioung

Gidden äus d'Denk-Aktiounen äus deen, kitt dir öfëst d'Sotzern. Dir kënnt een neie kliënter, d' obësch eerst Orde, fir déi e Beschreischt, Dir hutt ee válden Kliënter, ee allen wichtige Order stellt, Dir mer eerstern schoun mat ee Chine-Applyer erwaachen.

2022-01-12 méi gewuer ginn

SASO an SABER Zertifikater benotzt dir fir ze begäng, wat SABER- Certifikooun ass.

SASO an SABER Zertifikater vertell dir, dat SABER- Certifikoutioun verwigt um ee Assessment-Plan fir net-Saud i lokale Entpriser (d. d., Entprisen hat op Saudi-Arabe exportéiert.

2022-09-01 méi gewuer ginn

Market- Access-Wieg fir Kenya PVOC Zertifikaatt

Kenya PVOC Zertifikater vertell dir dat der Kenya Bureau of Standarden (KEBS) Fäichen an 29 Septembru 2005 ze implementéieren

2022-08-17 méi gewuer ginn

Inspectioung

Inspektioung .. Normalis, d'Feinn-Inspektioun ass, wann 80% vun der Battch fir deen Päckt ginn. Et ass d'éigen lescht Fansz fir denn, a äusge Schrëft mat dir Client an/a/oder reguläriouten.

2022-01-12 méi gewuer ginn

Wat ass d' Prospekt vum Tanzania COC- ZertifikaatName

Den Tastania COC Zertifikater vertellt dir dat der Excutive Director vum Tanzania National Bureau of Standarden (TBS) huet e formal offiziale Bewachtung-Dokument opréichen kënnt eng implementéiert an ausmaachen ginn.

2022-09-07 méi gewuer ginn

ISO9001 Audio- Service- Zertifikatproses

D'Afsprooun a Zertifikooun vum ISO9001 Audit Service System vum Kompanie ass eng Deel vun der Qualitéitsmanacht-Wark, wat ass d' Espesifischt Prozess vun ISO9001 Audit-Service- Zertifikooun?

2022-09-15 méi gewuer ginn

Kenya PVOC Zertifikat- Metode a Inspektioung

Kenya PVOC Zertifikater vertellt dir, dat mat d' Entwécht vun Wäherbe-Aöperwung, Chine hudt goot Trabe-Asjustiounen betren mat mei angere Lande bestiet.

2022-08-04 méi gewuer ginn

Aanstart Producooung

Sichd vun Aristotle eeuen. Aanstart-Produkschier-Inspektioun ass der Filozofiéie vun der Produkzt ee Héich gesieden. Fäung, d'Ansterne Produkuschecken een Wenn du eeg beten ass d'Naertie an deen vun der Produkasten inspeksionen, d's stellt d'Antwergen op all déi Fäicher.

2022-01-12 méi gewuer ginn

méi gewuer ginn